Voorwaarden

 1. Definities

  a. “Organisator”: De entiteit die verantwoordelijk is voor het organiseren en uitvoeren van het Toernooi.

  b. “Deelnemer”: Een persoon die zich heeft ingeschreven om deel te nemen aan het Toernooi, ongeacht of ze individueel of als onderdeel van een team deelnemen.

  c. “Toernooi”: Het evenement georganiseerd door de Organisator waarin verschillende teams concurreren in verschillende fysieke uitdagingen en spellen.

  d. “Eigen risico”: Het financiële risico dat een Deelnemer aanvaardt in verband met deelname aan het Toernooi.

 2. Aanvaarding van Risico’s

  a. Door deel te nemen aan het Toernooi, erkent en aanvaardt de Deelnemer uitdrukkelijk dat deelname aan het Toernooi bepaalde inherente risico’s met zich meebrengt, waaronder maar niet beperkt tot fysieke blessures, ongevallen en materiële schade.

  b. De Deelnemer begrijpt en aanvaardt dat zij/hij de volledige verantwoordelijkheid draagt voor eventuele letsel of schade aan zichzelf, andere Deelnemers, eigendommen of derden als gevolg van hun deelname aan het Toernooi.

 3. Eigen Risico

  a. De Deelnemer begrijpt en aanvaardt dat zij/hij deelneemt aan het Toernooi op eigen risico.

  b. De Deelnemer stemt ermee in dat de Organisator niet aansprakelijk zal zijn voor enige schade, letsel, verlies of aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met hun deelname aan het Toernooi, behalve in gevallen van opzet of grove nalatigheid van de zijde van de Organisator.

 4. Verklaring van Afstand van Aansprakelijkheid

  a. De Deelnemer vrijwaart de Organisator, haar functionarissen, medewerkers en vrijwilligers van alle aansprakelijkheid voor enige vorderingen, eisen, schade, kosten of aansprakelijkheden die voortvloeien uit of verband houden met hun deelname aan het Toernooi.

 5. Veiligheidsmaatregelen

  a. De Deelnemer stemt ermee in om alle veiligheidsinstructies en -richtlijnen van de Organisator en haar vertegenwoordigers strikt op te volgen.

  b. De Deelnemer stemt ermee in om tijdens het Toernooi voorzichtig en verantwoordelijk te handelen en geen onnodige risico’s te nemen die de veiligheid van henzelf of anderen in gevaar kunnen brengen.

 6. Slotbepalingen

  a. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Deelnemer en de Organisator met betrekking tot hun deelname aan het Toernooi en vervangen alle eerdere afspraken of overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, met betrekking tot hetzelfde onderwerp.

  b. Deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd en ondertekend door beide partijen.

Door deel te nemen aan het Toernooi verklaart de Deelnemer dat zij/hij deze Algemene Voorwaarden volledig heeft gelezen, begrepen en ermee instemt. De Deelnemer erkent dat zij/hij vrijwillig en op eigen risico deelneemt aan het Toernooi.