Ut groeëte sponsor verhaal

Alex, oeëse veurzitter vanne Stichting DBT ès unne èchte doôtjutmèrzèlluffer. Dus as der waat ès mèt zieen waage park, gieëte gewoeen veur bèntj nao PETER STULTIENS BANDEN BV, beej de Stôltj hieëfe altieëd gooj priëze, zellufs veur unne tombola. As dèt Stôltj der neet ès, of op verkansie, gieët Alex nao VAN SEGGELEN toow. Van dao uut gieet hae nao TFX SUSPENSIONS veur waat sportieve dèmpers veur ônger dae sjabbebâk van hem.

Ôngerweeg nao TFX SUSPENSION krieëgtjae zin in un frietje de Tûp dus gieët hae nao CAFETARIA DE TUP veur dèt fameuze frietje de Tûp. Gieët met dae sjabbebâk wieër ôngerweeg. Mèr hieëf nog stieëds hônger. Dus effe stôppe beej CAFETARIA DE KÖSTER veur un paar viandèlle pinda… want jèh, deej pindasaus ès auch um eur veênger beej aaf te lèkke.

Knoeijt nateurlik deej pindasaus op zien heûme en hieëf dao doeër fleênke dorst gekreege. Dae sjabbebâk waertj oppe singel gezàtte. En dan nateurlik nao Bieële Brothers toow van CAFE DE TRAMHALTE. Marcel en Peter môste lache um Axel’s heûme en zieën gezicht en gaeve hem unne weizen.. dju toch, ich hèb zin in un kroeëge tocht en ich gaon al mieën kammeräöj bèlle. Neemus haaj zin behalve deej van ut DBT. Och jèh , veuruit dan mèr.

Dus begônne beej CAFE DE TRAMHALTE, dao un paar getjèptj en doeër, nao DE SOOS… fein gereservieërtj want jèh, mèt dae Corona tieëd ès dèt waal hèndjig. Beej John en Anne der un paar geknûptj en dan nog un rôntje GRAND CAFÉ WEERTER BAZAAR, CAFE DE GRUYTER en BRASSERIE D’N OUDE MARKT. Ut begôs der al fleênk in te hàkke.

Wèjje waat, vae waggele nao GOTCHA! Toow. Gaon vae via DIERENSPECIAALZAAK PAUL MEEVIS, nao de kniên en de vèsse kieke. Dèt es sjiek, zeet Alex. Deej ânger kieke Alex aan weej unne kepotte versnellingsbak. Stiek zeet tieëge Stôltj: “dae kepotte versnellingsbak van uch kujjae fein laote maake beej AUTO NIROC!”. Stôltj brabbeldje wat trök mèr dèt kòs Stiek neet verstaon… Stöltj haaj wieër un flès Metaxa op van waal 12 sterre! Klûppel.

Alex waas hieëlemaol bleej want hae dacht dèt de vèsse mèt hem aan ut kâlle waare. De rèst trôkke hem meej nao GOTCHA! Dao deej de Stichting DBT ônger leiding van Alex de veurzitter der nog un paar gloêke. Alex zagt; “ vaeej gaaaon de brândslâng doon!” dus hop hop hop nao STADSCAFÉ DU COMMERCE… auch nog effe un hapjesplânk besteltje en un paar potte beer. Weejae waat… vae tjèppe der nog un paar beej ’T SWAENTJE, effe aoje hoôre mèt un paar van deej van de hockey klûp.

Schael vanne zaatigheid Alex in unne taxi gegoesj en nao hoeës….

De daag dernao stieët Alex op met un plaat veur zieën köpke. Zieën 5 wichter zoôte te toête aan ziene kop, zieën vrauw waas auch heel bleej met um want toen hae toes kwaom haaj hae inne daâkkepèl gekôtsj, de taxi doeër de gaevel gereeje (waas unne zwèrte taxi) de WC waas verstôptj doeër de viandèlle en ut hapjesplènkske. Tegels kèpot van zieëne kôp stoete. Schieënbaar haaj Alex auch nog zieen schoeën bânk begaffeltj, waarschieënlik haajje gedachtj dèt hae al in bèd loog. Dus hae moôgt van zieën vrauw efkes belle met GERITS TIMMERWERKE veur daâkkepèl, WIJEN veur deej kèpotte teegels, MERTENS MEUBELSTOFFERING veur deej begaffeltje bânk, SJEF SMEETS BV um de kepèl aaf te làkke, ASPERS INSTALLATIE TECHNIEK veur de verstôptje WC, STALS LOONBEDRIJF & HANDELSONDERNEMING um de zeikkèlder uut te trèkke, DONKERS BOUWSERVICE veur de gaevel te maake…. Oh jao, auch nog effe TUINCENTRUM ’T TUNNELKE gebèltj want de taxi haaj auch nog of de favoriete Veêngerplânt van zieën vrauw gereeje…. Ze waas auch um te verrèkke daovan.

Weej dan auch, deej manne waare aanne gâng beej Alex toes en haaje zin in mik. Dus Alex kruûptj mèt deej plaat nog steed veur zieën köpke achter ut steur van zieën sjabbebâk um nao BAKKER VRIES te reeje veur unne hâffel worstebruuëdjes. Beej BAKKER VRIES kûmtj hae dae van Wiermans teege van ETERPOL. Auch unne sponsor mèr hieëf zieëne toko verkôchtj. Hmmm. Dèt goôf Alex wat te deênke en kreeg nog mieër koppieën, want deej plaat zoot der nôg.

Kwaom toes en alle raekeninge looge op taofel. Noow haaj hae nog mieër koppieën. Gotvernondedju waat un aovuntje stappe neet kôsj. En dan te bedeênke dèt Alex nog neet us nao CAFÉ AOD BOSSEVE en KEFEE DE HERMENI-J waas gewaesj… dao motte vae auch nog nao toow. Hoooohohohohoo, ich zal mèr us gaon bèlle met MATCH PLAN COOPERATE FINANCE veur un gooj oplossing. Deej zeije dèt ze ut neet allein aankòste. Bèltj auch mèr mdt ANB ADMINISTRATIE- EN ADVIESBURO en ZUIDERHUIS… want financiële zekerheid kan hieël eenvoudig zeen… mèr neet met zoeë un project…

Dus auch effe belle CSR COMPANY BV veur al eur projecte…. Stomme klûppel dèt hae ès. Dèt ès zieën eige bedrieëf. Pffff, ès de drânk inne mân, ès de schaaj aanzienlik.

Nao deej verbauwing haaj hae auch nog unne berg zooj lìgge en dèt môs weg. Dus ESEP gebèltj veur een gooj oplossing veur zieën zooj probleem. Deej kôste hem goot hellepe…. Gelökkig want vrauwlief begôs ut meug te waere.

Alex dacht, ich zâl mieën mûpke verrasse mèt un romantisch dinee… Dus saame dae sjabbebâk in en nao CAFETARIA D’IND-J gereeje, mèr waal ieërst via ARGUS BOOK- EN KANTOEËRBOOKHÂNDEL, want Alex’ zieën breefkaarte waare op. Toeën kwaome ze langs RESTAURANT OH30, en dao hebbe ze dan auch gegaete… zeen ze nao CAFETARIA D’IND-J gereeje veur friet veur deej 5 wichter van hun, hebbe deej auch wat.

Mèr Alex haaj nog stieëds un plaat veur zieën köpke, waat motte ich dao toch mèt? Ze reeje oeëver unne breije weeg trök en dao môs Alex deênke aan dae van Stijnen… Dae hieëf un bedrieëf waat BREEDEWEGH hètj en dèt es unne sponsor, dae maaktj iets veur zakke sjips en friet en zoee… dju toch, wieër hônger… de breije weeg ging oever in unne zândweeg en ut pofdje, neet te zuunig. Alex dacht openeins aan CUSTOM POWDERS, dao mot ut toch auch altieëd pòffe inne febriek, of môs Alex zich der toch wat angers beej veurstèlle? Toen ut weegske oevergeeng nao wieer unne haarde weeg zoog hae woeë dètte waas. Beej de WieërterBèrge… En nog stieëds haaj Alex last van deej plaat inne kop…. Hae haaj un idee: ich reej nao WULLEMS CONSTRUCTIE EN PLAATWERKEN haer, deej weite waat ze kinne doon met un plaat. Dan reej ich via de slipschoeël, lieër ich auch us tegooj reeje, want det haaj ZUIDERHUIS auch tieëge hem gezagtj… Hae haaj mèr weinig noclaim mieër op dae sjabbebâk.

Oppe weeg nao de slipschoeël kwaome ze lângs NEFRATECH, auch unne sponser van ut DBT deej al jaore os sponsore, echt gooj kloeëte deej dao werreke en neet te bâng zeen um ieëzer met en zônger hâng te buige. De slipschoeël waas dicht dus dan mèr doeër nao WULLEMS CONTSTUCTIE EN PLAATWERKEN, dan bin ich eindelik van deej plaat veur mieene kop aaf. Aangekoôme beej WULLEMS CONSTRUCTIE EN PLAATWERKEN môs Jantje toch waal haard lâche. Zoeë un plaat kan ich niks meej Klûppel…. Ich heb waal een paar asperientjes veur uch …. Heb heej auch unne Zoeën dae de godsgenaakendje tieed in mieëne stèrke drânk kast zitj en mèt koppieën dan kûmtj werreke…. Axel dacht: “Dae Jeffrey toch, neet achter hem gezôchtj”.

2 asperientjes in dae nèk en toen mèr unne Corona verkânsie geboôktj beej KUPERS REIZEN, en waal op de Dieëkerstraot…. Waas unne keij gooje dieël, met de bûs via zwèrbroôk nao de Dieëkerstraot veur nog gein 200 euro, mèt privé chauffeur, dae waas ingehuuërtj doeër STULTIENS RECRUITMENT. Dae Stôltj weit niks van bèntj mèr waal van werving en selectie!!!!

Ut moraal van dit verhaal:

  • Alex ès unne keij gooje veurzitter mèr as hae gezoope hieëf soms wat lômp
  • As dejjae un plaat veur eure kôp hètj, gaotj neet nao WULLEMS CONSTRUCTIE EN PLAATWERKEN, mèr gaotj nao eemus ângers
  • Blieëftj unne bèrg schaele zeiver, mèr al oeëze trouwe sponsors zeen geneûmtj.


NAMES DE STICHTING DBT BEDÂNKE VAE ALLE SPONSORS DEEJ ÔS DOEËR DIK EN DUN ALTIEËD GESTEUNTJ HEBBE, UNNE HIEËLE DIKKE MERCI!